Naše služby


Warning: Illegal string offset 'align' in /www/doc/www.akkn.cz/www/wp-content/themes/rttheme13/functions/rt_shortcodes.php on line 959

Poskytuje komplexní služby v níže uvedených právních oblastech:

Pro detailní popis služby klikněte níže na její název

Právo obchodních společností

Naše kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti práva obchodních společností v celém jeho rozsahu, od volby právní formy společnosti a jejího založení až po komplexní korporátní transakce, přičemž tato oblast je stěžejní součástí našich služeb poskytovaných klientům. Při realizaci našich služeb spolupracujeme s předními specialisty v úzce souvisejících odvětvích: auditory, daňovými poradci a soudními znalci.
Fyzickým i právnickým osobám nabízíme právní poradenství zejména v oblastech:

 • poskytování poradenství a rozborů k jednotlivým otázkám a problémům v rámci práva obchodních společností
 • poskytování poradenství souvisejícího s akvizicemi obchodních společností, včetně provádění právních auditů a komplexních due diligence obchodních společností
 • zajištění celkového poradenství při zahájení podnikatelské činnosti prostřednictvím obchodní společnosti
 • zakládání nových obchodních společností, zahrnující zpracování komplexního souboru vyžadované dokumentace a zastupování klientů při zápisu společností do obchodního rejstříku
 • zastupování klientů před správními orgány při získávání podnikatelských oprávnění
 • poskytování poradenství souvisejícího s provozem podniku, včetně konání valných hromad a zasedání jiných orgánů obchodních společností
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • realizace přeměn obchodních společností
 • poradenství a realizace změn struktur obchodních společností, včetně poradenství při strukturalizaci koncernových vztahů a vztahů mezi společníky obchodní společnosti
 • realizace likvidací obchodních společností
 • zastupování před soudy

Obchodní právo

V oblasti obchodního práva poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti obchodního práva, přičemž pro zajištění poskytování služeb nejvyšší odborné úrovně spolupracuje rovněž se specialisty ze souvisejících oborů (auditoři, znalci, daňoví poradci apod.).
Podnikatelům i nepodnikatelským subjektům nabízíme právní servis a poradenství zejména v oblastech:

 • přípravy veškerých smluvních dokumentů (obchodních smluv)
 • zpracování odborných posudků, právních rozborů, analýz, dohod a jiných listin právního i obchodního charakteru
 • vymáhání pohledávek včetně zastupování před obecnými soudy, rozhodčími soudy a jinými  věcně a místně příslušnými orgány
 • soutěžního práva (právo hospodářské soutěže a nekalé soutěže)
 • insolvenčního práva (přihlášky pohledávek, příprava insolvenčních návrhů včetně zastoupení v insolvenčním řízení)
 • cenných papírů a obchodování s nimi
 • průmyslového práva a jiného duševního vlastnictví
 • odpovědnosti a nároků na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení
 • rozhodování obchodních sporů
 • právní audity a due diligence v oblasti obchodního práva

Veřejné zakázky a koncese

Naše kancelář poskytuje dlouhodobě komplexní právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek a koncesního řízení včetně zastupování klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v soudním řízení před správními soudy.
Naše kancelář je také jedním z prvních členů Komory administrátorů veřejných zakázek, jejímž cílem je zakotvení základního právního rámce a profesních, odborných a etických standardů v oblasti výběrových řízení a veřejných zakázek.
Zadavatelům i dodavatelům poskytujeme právní poradenství zejména v oblastech:

 • poskytování poradenství a rozborů k jednotlivým otázkám a problémům v rámci zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, a to jak z pohledu zadavatele, tak dodavatele, a to včetně zakázek spolufinancovaných z fondů Evropské unie
 • komplexní zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách při dodržení všech závazných právních předpisů a zásad
 • komplexní zpracování veškerých podkladů pro zahájení koncesního řízení při dodržení všech závazných právních předpisů a zásad
 • zastupování zadavatele v rámci zadávacího řízení dle § 151 zákona o veřejných zakázkách včetně vypracování veškeré související dokumentace a zpracování právního posouzení a návrhu vyřízení podaných námitek
 • odborná a administrativní pomoc dodavatelům v rámci zákona o veřejných zakázkách, a to rovněž v souvislosti s řádným vyhotovením nabídky do zadávacího řízení
 • odborná a administrativní pomoc dodavatelům v rámci zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesního zákona), a to rovněž v souvislosti s řádným vyhotovením nabídky do řízení
 • zastupování zadavatelů a dodavatelů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti se zadávacím řízením dle zákona o veřejných zakázkách a koncesním řízením
 • zastupování zadavatelů a uchazečů ve správním soudnictví
 • zpracování metodik zadávání veřejných zakázek včetně metodiky zadávání zakázek malého rozsahu
 • právní poradenství při zápisu do Seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů
 • právní audit a due diligence v oblasti práva veřejných zakázek a koncesního řízení

Právní vztahy k nemovitostem

Advokáti naší kanceláře mají dlouholeté zkušenosti se zastupováním klientů v široké škále realitních transakcí, při realizaci developerských projektů, ale i v zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí.
Našim klientům nabízíme spolehlivý právní servis a poradenství zejména v následujících situacích:

 • při realizace prodeje či koupě nemovitostí, včetně zřízení a vedení úschovy finančních prostředků k úhradě kupní ceny
 • při realizaci právní due diligence nemovitostí
 • při zajištění financování pro nákup nemovitostí
 • v průběhu územních a stavebních řízení
 • při zajištění kompletní smluvní dokumentace pro developerské projekty
 • při zajištění prohlášení vlastníka budovy podle zákona o vlastnictví bytů
 • při zastupování klienta ve vztahu s realitními zprostředkovateli
 • při zastupování realitních kanceláří ve vztahu k jejich klientům a zákazníkům
 • při nákupech nemovitostí v dražbách či exekučních dražbách
 • při nákupech a prodejích zatížených nemovitostí, na kterých váznou zástavní a jiná práva třetích osob
 • při sporech o určení vlastnictví k nemovitostem
 • při zastupování vlastníků bytových domů ve vztahu k nájemcům bytů
 • při zastupování nájemců ve sporech z nájmu bytu
 • při zastupování stran při nájmech nebytových prostor
 • při správě nemovitostí ve vlastnictví klientů
 • v oblasti leasingu nemovitostí
 • v oblasti project managementu, facilitymanagementu a asset managementu
 • při rekonstrukcích a přestavbách nemovitostí
 • při privatizaci bytů a nebytových prostor z majetku obcí

Pracovní právo

Naše kancelář poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva včetně zastupování klientů v soudním řízení v pracovněprávních sporech.
Zaměstnavatelům i zaměstnancům nabízíme právní poradenství zejména v oblastech:

 • sjednávání pracovních podmínek před uzavřením pracovní smlouvy poradenství při uzavírání pracovních smluv a manažerských smluv a dohod mimo pracovní poměr
 • problematika souběhu funkcí statutárních orgánů a zaměstnanců včetně optimalizace řešení dle potřeby klienta
 • propouštění zaměstnanců a skončení pracovních poměrů, neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem nebo zaměstnancem
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o zaměstnance, čerpání dovolené
 • odměňování zaměstnanců
 • příprava pracovních řádů a jiných vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • ochrana osobních údajů a ochrana práva na soukromí zaměstnanců v kontextu ochrany oprávněných práv a zájmů zaměstnavatele
 • překážky v práci – mateřská a rodičovská dovolená, pracovní neschopnost a další včetně sociálního zabezpečení
 • odpovědnost a náhrada škody
 • právní audit a due diligence v oblasti pracovního práva
 • poradenství při převodu činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli a při ukončování provozu podniku
 • zastupování v soudním řízení – zejména vymáhání nároků, neplatné rozvázání pracovního poměru, náhrada škody a další

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytuje naše kancelář kvalifikovanou právní pomoc
ve věcech souvisejících s rozvodem manželství, včetně komplexního právního servisu při tzv. nesporném rozvodu, tj. přípravy dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a případné vyživovací povinnosti, a dále dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Naše kancelář je připravena poskytnout klientům také komplexní právní servis před uzavřením manželství, zejména při přípravě tzv. předmanželských smluv.
V oblasti rodinného práva zastupujeme klienty zejména v řízení

 • o vypořádání společného jmění manželů
 • o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí pro dobu před i po rozvodu a v řízení o úpravě styku rodiče s dítětem
 • o úpravě vyživovací povinnosti ve vztahu ke zletilým dětem, mezi manžely  a rozvedenými manžely
 • o zvýšení či snížení výživného
 • o určení a popření otcovství

Soudní spory a rozhodčí řízení

Naše advokátní kancelář zastupuje pravidelně klienty v soudních sporech a to jak v soudních sporech vedených před řádnými soudy tak v rozhodčích řízeních vedených před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky či jinými rozhodčími soudy a rozhodci podle zákona č. 216/1994 Sb. , o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů v platném znění. Naši advokáti mají dlouholetou zkušenost při poskytování právních služeb podle zákona č. 99/1963 Sb. , občanského soudního řádu v platném znění. V rámci zastupování v soudních a rozhodčích řízeních uplatňujeme práva našich zejména v obchodněprávních a občanskoprávních sporech, ale také v řízeních vzniklých z pracovněprávních či rodinněprávních vztahů. Protože rozsáhlou část naší agendy tvoří také organizace a administrace veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zastupujeme také zadavatele a uchazeče v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v navazujících sporech vedených podle zákona č. 150/2002 Sb. , soudního řádu správního v platném znění.
Ve výše uvedených řízeních postupujeme vždy tak, aby práva a oprávněné zájmy našich klientů byla chráněna co nejefektivněji a co nejrychleji tak, aby dosažený úspěch v soudním či rozhodčím řízení měl pro klienta faktický význam a aby také vymohl nároky, které mu vzniknou na základě soudního či rozhodčího řízení. Za tímto účelem také spolupracujeme s několika exekutory, ve spolupráci s kterými zajišťujeme výkon rozhodnutí v případech, že povinný subjekt své povinnosti nesplní dobrovolně.

Vodovody a kanalizace

Advokáti naší advokátní kanceláře mají dlouholeté zkušenosti se zastupováním klientů v oblasti vodárenství, tj. oblasti upravené zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a dalšími prováděcími právními předpisy, zejména vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.
Našim klientům nabízíme komplexní právní servis a poradenství v otázkách vztahujících se k:
• vlastnictví vodárenské infrastruktury,
• provozování vodárenské infrastruktury
• výstavby, oprav a údržby vodovodů a kanalizací
• působnosti orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na úseku vodovodů a kanalizací
• právních auditů a due diligence v oblasti vodárenství
• zastupování v soudních řízeních týkajících se zejména činností souvisejících s provozováním vodárenské infrastruktury

Trestní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství a služby v oblasti trestního práva.
Našim klientům nabízíme právní služby zejména při

 • obhajobě ve věcech trestních,
 • zastupování ve vykonávacím řízení trestním,
 • zastupování poškozeného v trestním řízení včetně pomoci při vymáhání nároků osob poškozených.