Aktuálně v AKKN


Warning: Illegal string offset 'align' in /www/doc/www.akkn.cz/www/wp-content/themes/rttheme13/functions/rt_shortcodes.php on line 959

Předávání ceny pro nejlepšího hráče - Tipsport extraliga

Dne 24. 2. 2017 zástupci advokátní kanceláře předávali cenu pro nejlepší hráče utkání při utkání Tipsport extraligy 2016/17 mezi HC Mountfield Hradec Králové a HC Olomouc.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY- školící činnost kanceláře

Dne 1.10.2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, kterým byly transponovány do českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady. Tento nový zákon přináší rozsáhlé novinky v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to nejen ve vztahu k metodice zákona a pojmosloví, ale i ve vztahu k průběhu a rozšíření typů zadávacích řízení. V návaznosti na nabytí účinnosti tohoto zákona advokátní kancelář pořádá školení pro své klienty, a to jak z pohledu zadavatele tak dodavatele. Advokátní kancelář vedle této přednáškové činnosti současně poskytuje své služby jako administrátor veřejných zakázek, kdy má mimo jiné rozsáhlé zkušenosti i se sektorovým zadáváním zakázek. V případě zájmu o přednáškovou činnost či jiné služby nás neváhejte kontaktovat.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST - odborný článek v časopise SOVAK

Mgr. Lukáš Nohejl a Mgr. Ladislav Baše publikovali v čísle 9/2016 časopisu SOVAK – časopis oboru vodovodů a kanalizací odborný článek zabývající se problematikou nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek ve vodárenství.
Článek je přístupný zde.

ÚSPĚCH U ÚSTAVNÍHO SOUDU

Advokáti advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl uspěli při zastupování klienta – otce u Ústavního soudu. Ústavní soud vydal dne  26.7.2016 nález č. I. ÚS 153/16 ve věci týkající se péče o nezletilé. Ústavní soud na základě ústavní stížnosti otce částečně zrušil rozhodnutí krajského soudu a v právní větě uvedl, že kritéria pro rozhodování o svěření dítěte do péče se analogicky uplatní i v případě rozhodování o styku. V tomto ohledu obecně platí, že řízení před soudy má být konáno, a přijatá opatření mají být činěna vždy v nejlepším zájmu dítěte (čl. 3 Úmluvy o právech dítěte). Pokud obecné soudy rozhodují o úpravě styku, nutno vycházet z toho, že právem obou rodičů je v zásadě stejnou měrou o dítě pečovat a podílet se na jeho výchově, s čímž koresponduje i právo samotného dítěte na péči obou rodičů, a tudíž je-li rozhodnutím soudu svěřeno do péče jednoho z rodičů, pak by tomuto dítěti mělo být umožněno stýkat se s druhým rodičem v takové míře, aby byl postulát rovné rodičovské péče co nejvíce naplněn. Takové uspořádání je zpravidla vždy v „nejlepším zájmu dítěte“, přičemž odchylky od tohoto principu musí být odůvodněny ochranou nějakého jiného, dostatečně silného legitimního zájmu, přičemž konkrétní skutečnosti, o něž se tento zájem opírá, musí být v daném řízení prokázány.
Text celého rozhodnutí je přístupný zde.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PŘIJME KONCIPIENTA/KONCIPIENTKU

Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o. sídlící v Praze se zaměřením především na obchodní a občanské právo hledá ADVOKÁTNÍHO KONCIPIENTA/KONCIPIENTKU, se zájmem o oblast občanského a obchodního práva. Požadujeme ukončené právnické vzdělání, znalost anglického jazyka, vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost, flexibilitu, velmi dobrou znalost PC. Znalost dalšího světového jazyka vítána. Praxe v AK výhodou. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, samostatnou práci s možností získání praxe ve všech oblastech práva, odpovídající finanční ohodnocení. Vaše nabídky spolu s životopisem, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu barbora.fucikova@akkn.cz nebo poštou na adresu Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o., Římská 104/14, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, k rukám Mgr. Barbory Fučíkové.

DOKONČENÍ ADMINISTRACE 47 VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRO KRAJ

Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl úspěšně dokončila administraci  47 veřejných zakázek v rámci  individuálního projektu kraje v sociální oblasti. Jedná se o veřejné zakázky v rámci projektu služeb sociální prevence financovaného z Evropskéko sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost . Celková hodnota veřejných zakázek zadávaných v rámci výše uvedeného projektu činila 346 784 772,- Kč bez DPH.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST - VYDÁNÍ KOMENTÁŘE K ZÁKONU O VODOVODECH A KANALIZACÍCH V NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK

Na konci července 2015 vydalo nakladatelství C.H. Beck první vydání Komentáře k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Vedoucím kolektivu autorů Komentáře je partner advokátní kanceláře Mgr. Lukáš Nohejl, na přípravě Komentáře se vedle dalších autorů podílela i advokátka AKKN Mgr. Tereza Synáčková.
 
Zákon o vodovodech a kanalizacích je součástí právního řádu České republiky s účinností od 1. 1. 2002, v průběhu doby však jím založená právní úprava oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu doznala mnoha změn. Tyto změny přinesly jak přímé novelizace zákona o vodovodech a kanalizacích, tak novelizace a přijetí jiných právních předpisů včetně rekodifikace soukromého práva. K vyvíjející se právní úpravě vznikala postupně i rozhodovací praxe soudů, která posouvala výklad dále. Komentář výše naznačený vývoj zákona postihuje a zasazuje jej do rámce právního řádu ČR i EU, judikatury i výkladových stanovisek Ministerstva zemědělství. Komentář také upozorňuje na interpretačně problematická a nejednoznačná ustanovení zákona a snaží se i výklad těchto ustanovení podat jako ucelený a vnitřně logický a navazující.
Účelem Komentáře k zákonu o vodovodech a kanalizacích je sloužit jako užitečná pomůcka a průvodce vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací, odběratelů i orgánů veřejné správy a napomáhat odborné právní veřejnosti i širší laické veřejnosti při porozumění jednotlivým ustanovením zákona.
Mgr. Lukáš Nohejl v rámci přípravy komentáře čerpal mimo jiné z dlouholetého poskytování odborného právního poradenství, zastupování v řízeních a jiných právních služeb v oblasti vodárenství různým subjektům právních vztahů z oblasti vodárenství, včetně jednotlivých odběratelů- spotřebitelů i vlastníkům vodárenské infrastruktury i jejím provozovatelům z řad obcí i soukromých osob. Mgr. Nohejl je také členem právní komise Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR). V rámci poskytování právních služeb se věnuje přednáškové činnosti z oboru vodárenství.
Na přípravě Komentáře se podílela advokátka AKKN Mgr. Tereza Synáčková, která se rovněž dlouhodobě věnuje problematice vodárenství a poskytování právních služeb v této oblasti.

URČENÍ NEPLATNOSTI SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl dosáhla ve dvoustupňovém řízení před Finančním arbitrem ve věci spotřebitelského úvěru klienta pravomocného rozhodnutí určujícího neplatnost ustanovení smlouvy o úvěru znevýhodňujících spotřebitele. Úspěšnou obranou klienta bylo zabráněno neoprávněnému vymáhání pohledávek úvěrové společnosti v řádu přesahujícím jeden milion korun a zároveň několikanásobně přesahujícím skutečný závazek klienta.

DOKONČENÍ REALIZACE FÚZE 5 KRAJSKÝCH NEMOCNIC

Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl právě úspěšně dokončila realizaci fúze 5 krajských nemocnic, na základě které vznikne nástupnický subjekt s obratem 3,5mld Kč.
Více informací k nalezení například zde:
http://www.nempk.cz/aktuality/fuze-krajskych-nemocnic-pokracuje-podle-planu

DOKONČENÍ STUDIE PRO MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl, ve spolupráci s advokátní kanceláří Holec, Zuska a partneři, dle zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dokončila práci na komplexní právní analýze s názvem: „Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb“. Studie je zaměřena zejména na vhodnost jednotlivých právních forem poskytovatelů sociálních služeb a na popis a zhodnocení variant nastavení účetních a ekonomických standardů pro financování sociálních služeb v České republice s důrazem na aplikaci zákona o veřejných zakázkách a pravidel veřejné podpory.

VZNIK SPOLEČNOSTI KAPLAN & NOHEJL, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ S.R.O.

Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl jako sdružení advokátů s účinností od 1. 8. 2014 změnila svou formu na společnost s ručením omezeným a nadále působí jako Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o. Přechod na novou formu společnosti s ručením omezeným nijak neovlivňuje způsob poskytování a úroveň právních služeb. Veškeré smluvní vztahy a závazky dosavadního sdružení přešly v plném rozsahu na nově vzniklou společnost.

VÍTĚZSTVÍ V DLOUHOLETÉM SPORU O ZAPLACENÍ 100 MILIONŮ KORUN

Dne 25.4.2014 byl po 21 letech ukončen spor o zaplacení částky 16,8 milionu korun jistiny úvěru včetně úroků, se kterými se částka vyšplhala téměř na 100 milionů korun. Soud pravomocným rozhodnutím žalobu, kterou bylo požadováno zaplacení uvedené částky po klientovi společnosti Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o., zamítl.
Více informací k uvedenému sporu k nalezení například zde:
http://www.harrachov.cz/informace/zpravy.asp?ID=118
http://www.slkharrachov.cz/?p=307
http://www.ceskenoviny.cz/regiony/zpravy/harrachov-nemusi-zaplatit-100-milionu-korun-za-uver-z-roku-1993/1071948

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KAPLAN & NOHEJL NA PRAŽSKÉM MARATONU

Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl se zúčastnila závodu štafet v letošním, již 17. pražském Volkswagen Marathonu. Náš čtyřčlenný tým zdolal42,195 kilometrůdlouhou trať v celkovém čase 3:58 hod. Závod štafet, který se konal 8.5.2011, provázela skvělá atmosféra plná sportovního nadšení, která přispěla k nezapomenutelnému zážitku všech zúčastněných.

Gratulujeme všem, kteří se Marathonu zúčastnili a závod zdárně dokončili, a těšíme se na Vás na startu pražského Marathonu v roce 2012!