Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o. Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.

O nás

Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl byla založena 1. dubna 2007. S účinností od 1.8.2014 změnila svou právní formu a nadále působí jako Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.

Našim tuzemským i zahraničním klientům poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech českého práva, zejména v oblasti práva občanského a obchodního.

Mezi současné klienty naší advokátní kanceláře patří jak fyzické osoby, tak české i zahraniční právnické osoby podnikající v oblasti obchodu, marketingu, dopravy, vodohospodářství, stavebnictví, energetiky či správy nemovitostí.

Nabídka kompletních služeb

Vítáme Vás na stránkách společnosti Kaplan &  Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.  Rádi Vás na těchto stránkách seznámíme s naší společností, její historií a filozofií, kterou se řídíme při poskytování právní pomoci. Pokud hledáte právní pomoc při řešení Vašeho právního problému, potřebujete právní asistenci v souvislosti s Vaším podnikáním, potřebujete vytvořit optimální strukturu při nakládání s Vaším majetkem či při jeho správě, jsou Vám naši právníci k dispozici.

Veřejné zakázky – školící činnost kanceláře

Dne 1.10.2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, kterým byly transponovány do českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady. Tento nový zákon přináší rozsáhlé novinky v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to nejen ve vztahu k metodice zákona a pojmosloví, ale i ve vztahu k průběhu a rozšíření typů zadávacích řízení. V návaznosti na nabytí účinnosti tohoto zákona advokátní kancelář pořádá školení pro své klienty, a to jak z pohledu zadavatele tak dodavatele. Advokátní kancelář vedle této přednáškové činnosti současně poskytuje své služby jako administrátor veřejných zakázek, kdy má mimo jiné rozsáhlé zkušenosti i se sektorovým zadáváním zakázek. V případě zájmu o přednáškovou činnost či jiné služby nás neváhejte kontaktovat.

Více...

Dopady novely zákona o dani z přidané hodnoty na převody stavebních pozemků v roce 2016

Zákonem č. 360/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon 360/2012 Sb.“), dochází s účinností ke dni 1. 1. 2016 k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Ve věci dodání nemovité věci se novela nejvýrazněji dotkne zdanění nemovitých věcí, když mimo jiné upřesňuje podmínky pro uplatnění osvobození od DPH při prodeji pozemků, mění způsob počítání pětileté lhůty pro osvobození od DPH a zavádí možnost zdanění prodeje pozemku, který je obecně od DPH osvobozen....

Více...

PUBLIKAČNÍ ČINNOST – odborný článek v časopise SOVAK

Mgr. Lukáš Nohejl a Mgr. Ladislav Baše publikovali v čísle 9/2016 časopisu SOVAK – časopis oboru vodovodů a kanalizací odborný článek zabývající se problematikou nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek ve vodárenství ...

více...